پروانه تولید وسیله پزشکی IMED


مجوز واحد فناوری پارک فناوری پردیس


تاییدیه استاندارد EMC دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تاییدیه استاندارد ISO 13485 پزشکی


تاییدیه استاندارد ایمنی الکتریکی IEC 6061-1 :2012


تاییدیه تست میکروبی


تاییدیه استاندارد گازهای منتشره از دانشگاه صنعتی شریف